ISKANJE

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ugodna potovanja d.o.o (v nadaljevanju agencija) prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja, ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev. Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov. V primeru telefonske prodaje ali naročanja preko elektronske pošte oziroma prodaje po internetu, se šteje, da je potnik sprejel določila Splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko ali preko elektronske pošte oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.eurogo.si. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu.

2. PRIJAVA

Potnik lahko rezervira in naroči turistični aranžma po telefonu ali preko elektronske pošte ali internetu oziroma osebno v poslovalnici. Z naročilom turističnega aranžmaja sklene potnik z agencijo pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Za zavezujoč sprejem ponudbe agencije se šteje vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali elektronski pošti ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, njihove rojstne datume in naslove stalnega ter morebitnega začasnega prebivališča. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati akontacijo. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov. Prijava je lahko tudi pisna. Ko se potnik za potovanje prijavi pisno, je njegova prijava veljavna z dnem, ko je poslana v agencijo. Za dokazilo o naročilu aranžmaja prejme račun z navedeno storitvijo, ki se jo agencija zaveže izvesti.

2a. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PO INTERNETU

Potnik je dolžan obvezujočo naročeno storitev plačati v roku 24 ur oz. prvi delovni dan od internetne prijave potnika na transakcijski račun agencije, razen če v posebnih pogojih ali ponudbi ni določen krajši ali daljši rok. Agencija si pridružuje pravico, da potnika pisno ustrezno obvesti, da je navedeni rok lahko daljši ali krajši. V primeru, da potnik ne izvede plačila v dogovorjenem roku, se šteje, da je potnik odstopil od potovanja oz. počitnic, potnik pa je dolžan poravnati administrativne stroške v višini 50 €. Agencija bo nato v roku 3 delovnih dni izdala ustrezen račun za plačilo administrativnih stroškov.

Potnik ima možnost tekom rezervacijskega postopka naročiti/izbrati neobvezujočo ponudbo, kar pomeni, da ni dolžan poravnati naročenega aranžmaja, prav tako v tem primeru ne nastopijo nikakršni administrativni stroški.

• Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev, navodil za potovanje in posebnih pogojev oziroma ponudb tisti trenutek, ko je naročil posamezno ponudbo agencije preko interneta, saj so ti objavljeni na spletni strani agencije.
• V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in navodil za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na spletni strani agencije, nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe.
Pri objavljenih ponudbah na spletni strani lahko v izjemnih primerih pride tudi do napake v ceni oz. razpoložljivosti. Agencija si v tem primeru pridržuje pravico, da v 48 urah od prejetega plačila aranžma zavrne in potnika o tem ustrezno obvesti na elektronski naslov in/ali preko telefona.

3. POSEBNE STORITVE

Poleg storitev, ki so navedene v programu in vključene v ceno aranžmaja, so lahko sestavni del aranžmaja tudi posebne storitve. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, vstopnine, prevozi itd., turistična taksa) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine, lokalni vodiči itd.). Potnik posebne storitve lahko rezervira ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo samo pri naročilu in plačilu teh storitev ob hkratnem naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja. V primeru, da je dodatno storitev možno naročiti med samim potovanjem, doplača potnik dodatno storitev vodji potovanja ali predstavniku agencije v kraju, kjer je storitev opravljena in v ustrezni valuti, ter v skladu z veljavnim cenikom te storitve na dan koriščenja, če je med potovanjem izbrano storitev še mogoče naročiti.

4. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici agencije oziroma je plačilo izvršeno na njen transakcijski račun, v primeru telefonske prodaje ali pa rezervacije preko elektronske pošte. Ko potnik po telefonu ali preko elektronske pošte naroči turistični aranžma, se šteje, da je sprejel določila teh splošnih pogojev. Znesek, ki ga potnik plača ob prijavi, znaša praviloma 30 % cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja in predstavlja vrednost do tedaj opravljenih storitev ter dokončno potrjuje rezervacijo. Preostanek je možno plačati na 2-6 enakih obrokov, zadnji obrok mora biti poravnan najkasneje 10 dni pred odhodom. V primeru, da potnik tudi 10 dni pred potovanjem še ne poravna v celoti svoje obveznosti, se šteje, da je potnik enostransko odpovedal aranžma. Agencija v tem primeru smatra, da je potnik 10 dni pred potovanjem potovanje odpovedal in ravna po določilih o potnikovi odpovedi iz 7. točke teh Splošnih pogojev.

5. CENE

Cene potovanja so določene v programih, veljajo pa od dneva, ko je program objavljen. Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika ima agencija pravico zvišati ceno aranžmaja v primeru, da je prišlo do spremembe v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Agencija si pridržuje pravice zvišati ceno aranžmaja do 10%, v nasprotnem primeru ima potnik pravico odstopiti od potovanja. Agencija lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem in na način, ki je predviden v programu.

Agencija ni odgovorna za morebitna doplačila v primeru spremembe pogojev/doplačil letalskega prevoznika/namestitvenega ponudnika/sprememb višine turističnih taks na posamezni destinaciji in podobnih sprememb, do katerih pride v času med rezervacijo in zaključkom aranžmaja. Agencija se pa zavezuje, da bo ustrezno seznanila potnika o spremembah takoj, ko bo agencija sama seznanjena z njimi, ter bo potniku podala vse informacije ob morebitnih nadaljnjih postopkih. 

6. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in vstopni vizum za posamezno državo, če je le-ta potreben. Velikokrat mora biti osebni dokument biti veljaven še pol leta od zadnjega dne potovanja, nato potnika pred potovanjem izrecno opozorimo. Če potnik te obveznosti ne izpolni, se šteje, da je odpovedal aranžma. Agencija v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja, skladno s 7. točko teh Splošnih pogojev. Če potniku ureja vizum Agencija, ta potniku ne jamči za pridobitev vizuma. Posredovanje Agencije pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Stroškov za pridobitev vizuma Agencija potniku v nobenem primeru ne vrača. Potnik je dolžan posredovati pravilne osebne podatke Agenciji, ki so navedeni na osebnem dokumentu. V kolikor tega ne stori, oz. so podatki nepopolni/nepravilni je potniki sam dolžan kriti nastale stroške, oz. Agencija ne odgovarja za morebitne nevšečnosti.

7. POTNIKOVA ODPOVED ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Agencija pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Agenciji pokriti administrativne stroške v višini 25 € in povrniti stroške odpovedi aranžmaja. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved: Višina stroškov odpovedi aranžmaja (v % cene aranžmaja) – organizator Ugodna potovanja d.o.o:
- od potrditve rezervacije do 91 dni pred odhodom najmanj 50 % cene aranžmaja oziroma višina stroškov, ki so nastali z aranžmajem,
- od 90 do 30 dni pred odhodom najmanj 70 % cene aranžmaja oziroma višina stroškov, ki so nastali z aranžmajem,
- od 29 do 22 dni pred odhodom najmanj 90 % cene aranžmaja oz višina stroškov, ki so nastali z aranžmajem,
- od 21 do 1 dneva pred odhodom 100% cene aranžmaja,
- na dan odhoda, oz. po odhodu aranžma 100 % cene aranžmaja.
V kolikor so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji iz programa. Če potnik med potovanjem odstopi od potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem s strani Agencije kot pooblaščenega krajevnega agenta. Agencijo mora o takšni spremembi pisno obvestiti najkasneje osem dni po zaključku aranžmaja. V primeru, da potnik odpove rezervacijo zaradi višje sile, ima agencija pravico do povračila svojih stroškov.

8. ZAVAROVANJE ARANŽMAJA

Potnik lahko ob sklenitvi rezervacije aranžma zavaruje z rizikom odpovedi. Odpoved aranžmaja potem velja po pogojih zavarovalnice. Potnik v primeru uveljavitve rizika odpovedi pisno ali preko telefona oz. elektronske pošte obvesti agencijo, ki mu nato poda ustreza navodila glede uveljavitve zavarovanja.

9. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potuje. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

10. ODPOVED POTOVANJA IN SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA ARANŽMAJA

Agencija si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem aranžmaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za agencijo pa te okoliščine pomenijo utemeljen vzrok, da pogodbe ne bi sklenili, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V primeru odpovedi med potovanjem ima agencija pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. Agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznih redov ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. Agencija ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. Agencija ne odgovarja za zamude letal, ladij, avtobusov ali vlakov, kot tudi ne za spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takšnih zamud. Za zamude in odpovedi letov je izključno odgovoren letalski prevoznik, ki mora delovati v skladu z zakonom, agencija pa se obvezuje, da bo potniku nudila vse možne informacije in podala rešitve glede vrnitve v domovino. V vseh primerih iz tega odstavka lahko agencija zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. V primeru, da stanje na kraju samem agenciji ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko agencija namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

V primeru odpovedi leta s strani letalskega prevoznika (zaradi njihove odločitve, višje sile, morebitnih stavk letališkega osebja na letališču, stavk osebja letalske družbe ipd., ki niso v naši pristojnosti in na njih ne moremo vplivati) gredo stroški vseh sprememb in morebitna naknadna doplačila (tudi po vrnitvi) v celoti v breme in na račun potnika. Organizator na to nima vpliva, niti ne prevzema nikakršne odgovornosti, če letalski prevoznik zaradi kakšnih koli okoliščin (objektivnih ali subjektivnih) odpove let in ne zagotovi nadomestnega leta, temveč spremeni datum odhoda ali vrne kupnino. Organizator v primeru odpovedi leta prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki pri tem nastane. Organizator pa se obvezuje v takšnih okoliščinah potniku nuditi vso podporo pri iskanju rešitev.

11. REKLAMACIJE

V primeru reklamacije mora potnik o svojih zahtevah takoj, ko je mogoče, obvestiti lokalnega predstavnika agencije, hotelirja, lastnika apartmaja oz. svoje zahteve sporočiti preko telefona ali elektronske pošte. V kolikor potnik na kraju samem nastalega problema ne bi uspel rešiti, mora o tem obvezno še med trajanjem aranžmaja pisno ali po telefonu obvestiti agencijo. Agencija bo reklamacijo reševala na podlagi pisnega zahtevka, ki ga naslovite na Ugodna potovanja d.o.o., Glavni trg 19C, 2000 Maribor | www.eurogo.si | 031 380 900 | info@eurogo.si. Potnik je dolžan pisni zahtevek vložiti v predpisanem roku. Agencija ne obravnava reklamacij, ki niso bile na agencijo vsaj ustno predložene med časom trajanja aranžmaja in ki so bile vložene po določenem roku iz prejšnjega stavka. Brez pisne reklamacije agencija ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega reševanja reklamacije Agencija priporoča, da potnik pisnemu zahtevku za odškodnino, znižanje cen ali drugemu zahtevku priloži ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika ali druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Če po krivdi Agencije ni prišlo do izvedbe programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev.

12. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, ko so v programih navedena ali zahtevana potrebna cepljenja, si je vsak potnik sam dolžan priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

13. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik v aranžmaju, kjer je to navedeno oziroma lahko dodatno prtljago doplača sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Agencija ne prevzame nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni ustrezni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

14. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali za vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

15. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo agencije. bolj kot navedbe v programu aranžmaja oziroma v ponudbi.

16. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacija namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih, programih ali ponudbah agencije za turistične aranžmaje, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije agencije, zato agencija zanje ne odgovarja. Nekateri objekti so ocenjeni z agencijsko OCENO objektov (ocena temelji na osnovi dolgoletnih izkušenj, pohval in pripomb), ki se lahko razlikuje od uradne kategorizacije objekta in je zgolj informativna.

17. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za rešitev pristojno okrajno sodišče v Mariboru.
Preverjamo razpoložljivost. Prosimo počakajte.